Instructie voor de Stads medicine - doctoren - 2 januari 1822

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Instructie voor de stads medicine-doctoren - 2 januari 1822

Art. 1. : Elk der Twee Stads Doctoren zal de helft der stad voor zijnen werkkring worden toegelegd, die bepaald zal worden door de Westerstraat, zoodanig dat den oudsten Stads Doctor voor zijne wijk wordt toegewezen: de noordzijde der oude en nieuwe Westerstraten, en het westeinde; de oostzijde van de Nieuwstraat, en dan oost-aan tot aan den Wierdijk, met alles wat benoorden deze grensscheiding gelegen is, de Stads boeijen en de die buiten de Noorderpoort wonen, daar onder begrepen. De Jongste zal voor zijne wijk erkennen, de zuidzijde van het westeinde en der oude en nieuwe Westerstraten, de westzijde van de Nieuwstraat tot aan de Kerkstraat, en zoo oost-aan door de Hartmans en Zwaanstegen aan de zuidzijde, tot den Wierdijk, met alles wat bezuiden dezelve gelegen is; zoo mede alles wat buiten de Keetepoort mogt gevonden worden daar onder begrepen. Bij vacature staat de keuze der wijk aan den overblijvenden.

Art. 2. : Ieder Stads Doctor neemt zijne eigene wijk waar, en is alleen daarvoor verantwoordelijk. Bij vacature is de andere gehouden, tot hare vervulling toe, beide de wijken waartenemen.

Art. 3. : Elk der Stads Doctoren zal gehouden zijn, alle zoodanige personen te visiteren, als door de Regenten der onderscheidene Arme-kassen ( die der Roomsch-Katholijke Kerk in den Hoek vergaderende uitgezonderd, als welke zoo wel haaren eigenen Doctor heeft, als het Wees-en Armhuis en Roomsch Katholijke Weeshuis ) als ziek en gealimenteerd, bij geteekende briefjes worden opgegeven.

Art. 4. : Deze zieke-briefjes zullen gewoonlijk bij den Stads Doctoren worden bezorgd, des morgens tusschen 8 en 9 ure; en deze zullen zich verpligten, dagelijks, zoo lang en zoo menigmalen zulks noodig zijn zal, de zieken die bedlegerig zijn, of ten minste het huis niet kunnen verlaten, aan hunne woningen te gaan visiteren.

Art. 5. : De zieken echter die daartoe instaat zijn, zullen zich des morgens tusschen 9 en 10 ure, aan het huis van den Doctor hunner wijk laten vinden, om aldaar gevisiteerd te worden.

Art. 6. : De Stads Doctoren in het visiteren hunner zieken, bevindende dat dezelve, hier of daar aan, hoognodig gebrek hebben, zullen gehouden zijn daarvan met genoegzame aanduiding kennis te geven.

Art. 7. : Ook zullen zij verpligt zijn kennis te geven aan de Kommissie van alle onbehoorlijke praktijken of slechte behandelingen, welke zij in den loop hunner visites mogen ondervinden.

Art. 8. : De Stadsdoctoren zullen in het voorschrijven van geneesmiddelen als anderzints, alle mogelijke bezuinigingen betrachten, die met het welzijn hunner lijders bestaanbaar zijn, en wel acht geven of de voorgeschrevene middelen naar den eisch gereed gemaakt en gebruikt worden; en in geval het eerste niet mocht plaats grijpen, daarvan terstond aan dit Kollegie en aan bestuurderen der Arme-kas, die de zieken ondersteunen, moeten kennis geven.

Art. 9. : Zij zullen ook wijn tot herstelling hunner zieken kunnen voorschrijven, die dan door den Apotheker zal mogen geleverd worden.

Art. 10. : Indien der Stads Doctoren in zijne wijk, eene buitengewone, of gevaarlijke, of aanstekende ziekte mogt ontdekken, zal hij gehouden zijn, zulks terstond bekend te maken aan de Plaatselijke Kommissie, als belast met de kennisgeveing en voordragt van middelen tot stuiting der Epidemische ziekten.

Art. 11. : Tot het gweone werk der Stads Doctoren, elk in zijne wijk, zal gerekend worden het doen van alle oculaire inspectie van lijken, het zij van verdronkene of andere toevallig gestorvene personen, waarbij het er alleen op aankomt om de zekerheid des doods te bevestigen; als ook het inspecteren van kranzinnigen of personen met andere gebreken behebt; in alle gevallen waarin dit van Stads wege mogt noodig geoordeeld worden. Zullende in alle twijfelachtige gevallen de Stads Doctoren elkander adsisteren, of zoo er slechts één mogt zijn, zullen de ordinaire Doctoren, daartoe door den Stads Doctor verzocht zijnde, zich niet mogen onttrekken.

Art. 12. : Ook zullen de Stads Doctoren de vaccine, gratis, op door hun te bepalene dagen, uren en plaatsen, aan de kinderen der gealimenteerden, die dit zoude verkiezen, inënten.

Art. 13. : De nieuw aangestelde Stads Doctoren zullen, alvorens in functie te treden, ter nakoming dezer instructie den volgenden Eed in handen der Stads Regering afleggen:

  • Ik belove en zweere dat ik de Stad Enkhuizen als haren Med: Doctor, getrouwelijk zal dienen, en met inhaesie van den Hippocratischen Eed, bij mijn wettige promotie afgelegd, ook aan de bijzondere verpligtingen, die mij door dit Reglement worden opgelegd, zoo volledig mij mogelijk zal zijn, beantwoorden; en alles doen wat een goed, eerlijk en getrouw Stads Doctor verpligt is, en in goeden gemoede voor eenen Alwetenden God zal kunnen beantwoorden.
  • Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig !

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en / of referenties: