Lange Brug

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken


A. St. Gommarus ofte Wester kerckN. De Engelsche ToornDe Oude GouwsboomOude GouwStee(n) molen / 0000 - 1800De ColhornDe Wolf / 0000 - 1719De BoerenboomDe Kluijsenaer of Weduwe / 0000 - 1713De Nieuwe WesterpoortDe Zuider MolenLange brughMaatjesbrugEeste Zuider of KetenbrugTweede Zuider of KetenbrugNieuwe WesterstraatDe Rosmolenbrug / 1591 - 00001619 - 0000 : BedelaarsbrugWesterbrug of BeulingspijpWesterbrug of Nieuwmarktspijp / 1591 - 0000Oude BuyshavenSint Pieters ofte Nieuwe BuyshavenWaaigatOorgatNieuwe Haven / 1590 - 0000Visschers HaveNoorder HaveOoster havenKrabbers HavenWester hooftDenenburghEilandJanssonius 1657.jpg
Over deze afbeelding


Gechiedenis

  • Gerelateerd aan : Lange Brugsteeg.
  • Juli 1595 : Is geresolveert dat men de brugge genaemt de Lange Brugge sullen vernieuwen.
  • 12 april 1638 : Is verstaen en geresolveert dat de Lange Brugge over de Oosterhaven sal werden gerepareert naer behooren, en om de selve Lange sij sulcks staen te behouden, dat men met wagens off sleden daer over met en sal mogen rijden en tot dien eijnde een bequaem rijdtpat te maecken van Lange Brugge naer het Noordt.
  • 13 december 1638 : In deliberatie genomen het maecken van een nieuwe brugge over de Oosterhaven, in plaetse van de vervallene Lange Brugh, is verstaen dat men die ten wedersieden aen de straten met steene pijpen sal maecken tot soo verre als mogelijck sal ( wesen ) tot aen het jock geboeght aen de wip.
  • 23 april 1667 : De Schout, Burgermeesteren en Schepenen des stads Enchuijsen hebben gekeurt ende geordonneert, keuren en ordonneren bij desen dat de wallen en kaijen aen den Oosterhaven van wedersijden van Lange Brugh tot aen Blaauwe Poorts Brugh; mitsgaders van Beurs ofte Leugen Brugh tot aen Spillemans huijsen, van daer weder suijdt op tot aen t Oud West Indisch Huijs, mede aen wedersijden, en Nieuwe Haven van Brugh bij Agges paal tot aen t voorn. huijs, van daer weder tot aen Roode Brugh aen weder sijden, en van daer west op tot aen t overslagh bij de brouwerije van Witte Hoeck, aen noordsijde bij de eijgenaers van erfven ofte huijsen aen geseijde plaetsen gelegen behoorlijk sullen moeten worden gerepareert, geschoeijt. Opgemaeckt etc.
  • 3 oktober 1671 : 'D Heeren Burgerm. ende Regeerders der Stadt Enchuijsen hebben Maarten Femsen brughman over de Lange Brugh s weekelijkx bij provisie toegestaan een mande turf.
  • 29 november 1698 : Heeft naar voorgaande opveijlinge het arbeijtsloon van het maken van twee nieuwe wippen als een op de Langebrug en een aan de Blaauwe poort, volgens conditie de aennemers voor gelesen 't selve aengenomen Adriaan Evertsz. op veertigh guldens.