Wester of Koepoort

Uit Bibliotheca Enchusana
(Doorverwezen vanaf Nieuwe Westerpoort)
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis 1e Westerpoort

  • Historie der vermaerde zee en koopstadt Enkhuisen 1533 : In 't selve jaer wierdt op het westeinde der stadt, daer men naer Hoorn gaet, een kleene poort van steen geboudt, en aen de Suidt - sijde van den doorgang met een sterke cierlijke tooren halfrondtsgewijs versterkt. Deze poort stondt ontrent 130 treden van de Westerkerk Westwaerts op , daar nu de Steene Sluis is. Ter Selvertijdt heeft men aan die poort en toorn twee vleugelen muurs gemaekt, lang aen de noordtsijde acht en aen de suidtsijde tien roeden. Dit alles koste de stadt 2513 Guldens.

Geschiedenis 2e Wester of Koepoort

De Westerpoort te Enkhuijsen in d' stad te sien 1699 - Jacobus Stellingwerf.
Wester- of Koe - Poort te Enkhuizen , 1726 - Tekenaar : Cornelis Pronk / Graveur : Hendrik Spilman / Uitgever : Isaak Tirion .
  • 18 mei 1648 : Is voorts geresolveert lopende dese somer nae gedane inspectie van modellen een fondament te leggen van de Westerpoort, ten einde met d' optreckinge van dien ingevolge van 't selve werde voortgegaen.
  • 1649 ; Vervolg der historie van de vermaarde zee-en koopstad Enkhuizen, blz. 117 : In den aanvang van dit jaar wierd te Enkhuizen een zeer zwaar fondament geleit tot een nieuwe stenen poort, genaamt de Wester- of Koe- poort, die tot noch toe maar een houten Poort geweest was, staande op het einde van de nieuwe Westerstraat. In de maand Mei daar aan volgende begon men deze nieuwe Poort te metselen: eenige Kinderen van de voornaamste der Stad leiden ten aanzien van vele Menschen de eerste stenen op het gemelde fondament; ten dien einde quamen ze met schootveltjes voor, en met troffeltjes en maatstokjes in de handen, zynde voor het overige zeer cierlijk en fraai gekleed. Voorts wierd deze Poort tot ontrent drie voeten boven het verwelf opgemetselt en by provisie met pannen gedekt. Zij is een fraai en deftig gebouwt, en men was voornemens een cierlyke kap op dezelve te stellen; dan daar verliepen noch vele jaren eer zulks gesschiede
  • 20 mei 1739 : Heeft de heer Burgermeester Mr. Jacob van der Ramhorst tot oppasser des zondags aan de Westerpoort den perzoon van Claas Jansz. en dat in plaatze van Volkard Wicheraad overleden zijnde aangestelt.
  • 29 oogstmaand 1810 : Voorts heeft de Burgemeester, Albert Thepen uit hoofde van zijnen post als Poortier van de Westerpoort als lid van de gewapende burgermagt ontslagen en voor deszels gepresteerde diensten bedankt.