Zuider Molen

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken


A. St. Gommarus ofte Wester kerckN. De Engelsche ToornDe Oude GouwsboomOude GouwStee(n) molen / 0000 - 1800De ColhornDe Wolf / 0000 - 1719De BoerenboomDe Kluijsenaer of Weduwe / 0000 - 1713De Nieuwe WesterpoortDe Zuider MolenLange brughMaatjesbrugEeste Zuider of KetenbrugTweede Zuider of KetenbrugNieuwe WesterstraatDe Rosmolenbrug / 1591 - 00001619 - 0000 : BedelaarsbrugWesterbrug of BeulingspijpWesterbrug of Nieuwmarktspijp / 1591 - 0000Oude BuyshavenSint Pieters ofte Nieuwe BuyshavenWaaigatOorgatNieuwe Haven / 1590 - 0000Visschers HaveNoorder HaveOoster havenKrabbers HavenWester hooftDenenburghEilandJanssonius 1657.jpg
Over deze afbeelding


Geschiedenis

1726 : Wester- of Koepoort te Enkhuizen met rechts bastion Hollandia met molens
  • 7 april 1669 : Compareerden voor mij Anthon Koeslager openbaar notaris bij den hove van Hollant geadt. tot Grootebroeck residerende present den getuigen na genoemt den E. Dirck Jacobsz. woonachtig tot Enghuijsen de welcke bekende verkocht te hebben, ende Pieter Cornelisz. woonachtigh tot Werwershooff de welcke bekende gekocht te hebben ( seecker ..... ) Kooren molen genaemt de Zuijder molen staende ende gelegen tot Enghuijsen tusschen de Keete en de Koepoort op de vestingh. etc. etc voor 4800. - carolij guldens.
  • 22 april 1766 : Uit de hand te koop de helft in een welbeklante Meel Molen, genaamd de Zuyder Moolen, staande en gelegen in Enkhuyzen aan de Stads Vesting bezuyden de Wester of Koepoort, met de helft in alle de Gereedschappen daarby behoorende ; als mede de helft in het Woonhuis, staande aan de Oostzyde en de helft in de Koestal ; te bevragen bij Paulus de Groot, Makelaar te Enkhuizen.
  • 9 juni 1769 : Hebbend de Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad Enchuijzen geaccordeert aan Siebet Sluijm omme bij zijn stal aan de Zuijdermolen een klamp hooij te mogen zetten mits dat daar door aan niemand eenige hinder of beletzel word toegebragt.
  • 30 maart 1797 : Allen de geenen, welke iets te pretendeeren hebben van, of verschuldigt zyn, aan den Boedel van wylen Jan Quack, in leven Moolenaar te Enkhuizen ; gelieven daarvan opgave of betaalinge te doen, aan Jan Maartensz. of Dirck Heeresz. Backer, als Executeuren van voornoemde Boedel, uiterlyk voor den eersten Juny eerstkomende . De Wind-Koorn-Moolen, genaamd de Zuider-Moolen, met deszelfs Huizinge, en Stallinge voor Koeyen en Paarden, zal publicq geveild worden op Dingsdag, den 18 April, 1797, door de Makelaars Jan van Romond Dirksz. en Anthony Bartelink Blok, in 't Logement de Doelen te Enkhuizen.
  • 4 augustus 1803 : Uit de hand te koop ; een welbeklante Wind koorn molen, zynde een Stander genaamd de Zuider Molen met deszelfs huize en stalling, staande binnen de Stad Enkhuizen ; te bevraagen by den Eigenaar aan voorn. Molen .

Opmerkingen

  • Deze plattegrond bevat acht bastions aan de vestingwal waarvan het derde aan de noordzijde van de Wester of Koepoort voor ons onbekend is .