Handtvest van Graef Willem de V. Anno 1355 Woensdaghs nae S. Pouwels dagh conversio; van 't Poort-recht en Iaer-merckt

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken
Het originele handvest en de originele transcriptie van het stadsrecht

Hertoge Willem van Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, Heere van Vrieslandt, ende verbeyder der Graefschap van Henegouwen; maecken kondt allen luyden, dat wy ghegheven hebben, ende geven, voor ons ende voor onse nakomelingen, onsen lieven ende getrouwen luyden van Enchuysen, ende van Gommerskarspel, omme menighen trouwen dienst dien sy ons, ende onsen voor-ouderen voortijdts gedaen hebben, ende ons, ende onsen nakomelingen, noch doen sullen, een Vryheden ende een Poortrecht, allen den genen die binnen der vryhede voorseyt nu ter tijdt woonen, ofte naemaels woonen sullen ende aldaer poortere zijn: welcke vryhede wy willen dat eenen naeme hebbe ende voort meer genoemt werde Enchuysen, streckende Noordtwaert, Oostwaert ende Zuydtwaert tot in der Zee, ende Westwaert streckende aen den ban van Bovenkarspel, langes den wegh twee hondert roeden breedt;

Voort soo hebben wy onsen goeden luyden van onsen Poorte van Enchuysen voorschreven, ghegeven ende geven alle alsoodanige Recht, Privelegiën ende Handtvesten als onsen goeden luyden van onser poorte van Medenblicke van ons, ende van onsen voor-vaderen, Graven van Hollandt, bezegelt verkregen hebben, tot desen dage toe; daer nae van deser tijdt, voort alle recht te hanteeren, ende te rechtene binnen onser poorte van Enchuysen voorseydt, gelijcken dat men binnen Medenblick doet, uytghenomen dat gheen poortere van Medenblick noch buerman van Overleecker Ambacht, poortere worden sullen tot Enchuysen, welcke Recht, Privelegiën ende Handtvesten, wy ghelooven onsen goeden luyden van onser poorte van Enchuysen voernoemt, te bezegelen, ende te geven buyten haeren kost, soo wanneer dat wy uytschrifte daer of by ons hebben bezegelt, met witachtiger luyde zegele: behoudelijck dat sy geene poortere hebben en sullen, woonende buyten haere vryhede van Enchuysen.

Voort waer 't dat onsen poorte van Enchuysen voornoemt, van noode naemaels verset worde op een ander stede, die wy hem by ons ende onsen Rade, met haer selfs gerechte wijsen sullen: Soo willen wy nochtans dat onsen goede luyde van onser poorte van Enchuysen voorschreven, hebben ende vryelijck ghebruycken alle alsoedanigh Recht, Privelegiën ende Handtvesten, als wy hen gegeven hebben, behoudelijck dat die vryhede niet meer wesen en sal dan voorschreven is.

Voort hebben wy gegeven ende gheven onsen goeden luyden voorseyt eene Jaer-merckt, veerthien daghen lanck duerende, daer men alle jaren dat Kruys af rechten sal, vier dagen voor S. Jans dagh decollatio tot uytgaende oest: behoudelijck ons onsen tollen, vervalle ende anders ons rechts, gelijck dat wy hebben in onse poorte van Medenblick. Voort soo sullen ons onsen goede luyde van onser poorte van Enchuysen voornoemt, dienen in onsen heervaert met dertigh mannen, ende daer toe hebben wy hem ghegeven, ende geven te hulpe die van Bovenkarspel, ende die van Grootebroeck, die ons met hem dienen sullen. Ende omme dat wy alle dese puncten voorschreven, onsen goeden luyden van onsen Poorte van Enchuysen, hem ende haren nakomelingen, vast ende gestade houden willen, tot eeuwighlijcken dage voor ons, ende voor onsen nakomelingen, soo hebben wy desen Handtveste open bezegelt met onsen Zegele. Gegeven in onsen stede van Dordrecht, des Woensdaghs nae S. Pouwels dagh conversio, in 't jaer ons Heeren duysent drie hondert, vijf-envijftigh.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en / of referenties: