Blauwpoortsbrug

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken
d' Blaeuwe Poort tot Enkhuijsen. 1590 in wesen : Jacobus Stellingwerf.

Geschiedenis Eerste Blauwpoortsbrug

Geschiedenis Tweede Blauwpoortsbrug

  • 31 oktober 1648 : De vervallen caijen wedersiets van de Blauewe brugh af tot te sluijs op 't Noord bij 't Galeitjen toe.
  • 23 april 1667 : De Schout, Burgermeesteren en Schepenen des stads Enchuijsen hebben gekeurt ende geordonneert, keuren en ordonneren bij desen dat de wallen en kaijen aen den Oosterhaven van wedersijden van Lange Brugh tot aen Blaauwe Poorts Brugh; mitsgaders van Beurs ofte Leugen Brugh tot aen Spillemans huijsen, van daer weder suijdt op tot aen t Oud West Indisch Huijs, mede aen wedersijden, en Nieuwe Haven van Brugh bij Agges paal tot aen t voorn. huijs, van daer weder tot aen Roode Brugh aen weder sijden, en van daer west op tot aen t overslagh bij de brouwerije van Witte Hoeck, aen noordsijde bij de eijgenaers van erfven ofte huijsen aen geseijde plaetsen gelegen behoorlijk sullen moeten worden gerepareert, geschoeijt. Opgemaeckt etc.
  • 29 november 1698 : Heeft naar voorgaande opveijlinge het arbeijtsloon van het maken van twee nieuwe wippen als een op de Langebrug en een aan de Blaauwe poort, volgens conditie de aennemers voor gelesen 't selve aengenomen Adriaan Evertsz. op veertigh guldens.