Havendijk

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

  • Historie der vermaerde zee en koopstadt Enkhuisen - 1361 : Geduurende sijn regeering leedt de stadt eenige schade, door de watervloedt en storm des jaers 1361, op St. Marcellus dagh. Verscheide scheepen of schuiten, soo van poorters als vremden, dreven seewaerts in, of op de drooghten. Want men hadt nog geen haven. Dies wierdt bij de Wethouders goedt gevonden, dat men tot bevrijdingh van de scheepen eenige haevening sou maken, binnen de hooge dijk achter de bredestraet. De mondt van de haven, die door den dijk was gedolven, lagh bewesten de Dijkstraet, en liep voort verbij de Breestraet door de Visschers dijk. Aen het suijdt en noordt einde der haven wierden schotdeuren gehangen om bij noodt het water te keeren.
  • Historie der vermaerde zee en koopstadt Enkhuisen - 20 april 1412 : Ontrent desen tijdt maekten die van de stadt volgens het verlof dat se van den Grave verkregen hadden twee sluisen in haeren havendijk, ten deele tot gerijf der huisluiden, en ten deele om schuuring door de stadt te brengen. D'eenewierdt geleidt onder de beuls brugge, nu het spuy voor Kreupels steijger : d'andre tusschen den Noorder Havendijk, en de Kernemelk - sluis. Daer wierdt ook een overslag of overtrekker geleidt daer nu de Waegstraet is ; want toen liep het binnenwater ten einde van de straet tot aen de Noorder havendijk, daer het stuitte. De Noorder en Suider havendijk waeren toen nog niet van den anderen gescheiden, en de haven liep rechtdoor. Men leide te dier tijdt noch een houte brugge recht voor de Koomenstraet, strekkende tot aen 't begin van de Westerstraet. Onder de selven wierden schut - of spuy deuren gestelt, om door dat middel de haven te suiveren. Want een van beide de sluis - deuren op het Suidt of Noordt openende, de andre sluitende, en 't water inlaetende tot dat de eene helft der haven vol was, soo liet men dan de middel - deur haestelijk opendoen, en 't water schielijk deurschuuren, tot groote verversching en suivering der stede.

Huidige situatie

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en / of referenties:

  • Vanwege de destijds geldende jaartelling de Paasstijl moet voor de aanleg van de eerste haven van Enkhuizen het jaar 1362 worden gelezen.